مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (669)

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- 32گفتار اول: پلیس ——————————————————————— 32بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 33بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– 34گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (664)

1-2- بیان مسئله31-3- اهداف تحقیق71-4- اهمیت وضرورت پژوهش71-5- پرسشهای تحقیق91-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها9فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمه112-1- مبانی نظری سازه طلاق112-1-1- انواع طلاق132-1-2- تعارض ناشی از طلاق عاطفی182-1-3- نظریه های طلاق Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (663)

1-9-2- مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین312-9-2- چارچوب ارزش های در حال رقابت:343-9-2- مدل دنیسن374-9-2- مدل فرهنگ سازمانی دنیسن – اسپریتزر401-4-9-2- فرهنگ توسعه ای412-4-9-2- فرهنگ گروهی 423-4-9-2- فرهنگ عقلایی434-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبی43قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی4410-2- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (661)

2-1-1-2) جان لاک بنیانگذار لیبرالسم (1704-1632)……………………………………………………………………………….132-1-1-2-1) وضع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………14عنوان صفحه 2-1-1-2-2) حق مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….142-1-1-2-3) سنجش و ارزیابی نظریه لاک…………………………………………………………………………………………………….152-1-1-3) ژان ژاک روسو و آزادگی انسان (1778-1712)……………………………………………………………………………152-1-1-4) جان استوارت میل (1873-1806)……………………………………………………………………………………………….172-1-1-5) آیزیا برلین (1997-1907)……………………………………………………………………………………………………………192-1-2) گفتار دوم: انقلاب ارتباطات Read more…

By 92, ago